Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2018 r....

Abstract Gloss to the Supreme Court judgment of May 29, 2018. SDI 12/18 (LEX No. 2555740) In the...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Supreme Court took a stance on the...

Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat...

Abstract Are there free courts in Poland? Assessment from the perspective of three years of the struggle for the rule of...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym – konstytucyjne gwarancje i...

Abstract  Professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings – constitutional guarantees and statutory threats The article...

Rola zagranicznego dokumentu urzędowego w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Abstract The role of a foreign official document in matters concerning confirmation of Polish citizenship This publication discusses one...

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Wybrane aspekty konstytucyjne i międzynarodowe

Abstract Disciplinary liability of attorneys-at-law. Selected constitutional and international aspects The aim of this study is to present...

Czy potrzebne jest nam postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych? (uwagi...

Is there a need for the separate procedure in economic cases? (Comments regarding the Draft Act amending the Act – Code of Civil Procedure of...

Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, oddajemy w Państwa ręce siedemnasty numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców...

Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych...

Abstract The axiology of disciplinary proceedings against judges and assistant judges of common courts against the background of selected regulations of Chapter 3, Section...