Między stanem epidemii a stanem klęski żywiołowej – COVID-19 a niektóre...

In between a state of epidemic and a state of natural disaster – COVID-19 and certain human rights The article examines the...

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of...

Uwagi w kwestii statusu prawnego komisji konkursowych na tle wybranego orzecznictwa...

Uwagi w kwestii statusu prawnego komisji konkursowych na tle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych   Remarks on the Legal Status of Selection Boards in Light of Selected Case-Law...

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part Two The aim of this...

Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

ORCID ID: 0000–0002–4454–9885 Exemptions from work for board members of a labor union organization Among the benefits of...

Sytuacja prawna nieletnich matek umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ORCID ID: 0000–0002–7757–020X Legal situation of underage mothers placed in youth education centers or correctional facilities –...

Prekluzja dowodowa. Część II

Evidence Preclusion – Part Two The first part of the article was devoted to the definition of evidence preclusion and...

Dopuszczalność stosowania klauzul generalnych zawartych w art. 5 k.c. do terminów...

The Applicability of Article 5 of the Civil Code to Final Time Limits on the Example of Article 534 and Article 568(1) of the...

Dress code w miejscu pracy – wybrane zagadnienia

Abstract: Labour law is a branch of law that regulates not only employment itself but also the associated social relations. The influences of such disciplines...

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości podatkowej z wykorzystaniem konstrukcji idealnego zbiegu...

Abstract   Combating Organized Tax Crime with the Use of Ideal Concurrence of Unlawful Acts The article address an issue important to the economic safety of the...