Informacja handlowa i marketing bezpośredni bez uprzedniej wyraźnej zgody – wybrane...

Commercial information and direct marketing without prior and explicit consent – selected issues The aim of the article is to...

Jawność postępowania sądowego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Openness of court proceedings in compliance with the European Convention on Human Rights The subject of this article is...

Wymogi formalne i merytoryczne udziału biegłego w postępowaniu karnym i w...

Formal and substantive requirements for the participation of a court-appointed expert in criminal and civil proceedings The purpose of this article...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court Pursuant to the resolution of the panel of seven judges...

Zamknięte stolice imperium prawa. Znaczenie jawności postępowań sądowych dla społecznej legitymizacji...

Closed capitals of the empire of law. The importance of openness of judicial proceedings for social legitimacy of judicial...

Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony zieleni oraz formy ich...

Public administration tasks in the scope of green areas protection and the formsof their implementation – selected remarks The article...

Odpowiedzialność karna urzędnika za szkodę wyrządzoną przez drzewo lub krzew wskutek...

Criminal liability of an administrative official for damages caused by a tree or a bush as a result of professional negligence The...

Problematyka wybranych zagadnień jednolitej ochrony patentowej

Problems related to selected issues of unitary patent protection Unitary patent protection is one of the key challenges for...

Glosa do wyroku NSA z 14 lutego 2019 r., II OSK...

Gloss to the Supreme Administrative Court of Poland judgment of February 14, 2019 – case file no. II OSK 626/17 The author...

Od Redakcji

Przedstawiamy drugi numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” ukazujący się w 2021 r. W jego skład wchodzi dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz...