Jawność postępowania sądowego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Openness of court proceedings in compliance with the European Convention on Human Rights The subject of this article is...

Glosa do wyroku NSA z 14 lutego 2019 r., II OSK...

Gloss to the Supreme Administrative Court of Poland judgment of February 14, 2019 – case file no. II OSK 626/17 The author...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court Pursuant to the resolution of the panel of seven judges...

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez drzewa i krzewy

Liability for damages caused by trees and bushes The following article outlines the administrative-legal aspects of the proceedings for...

Odpowiedzialność karna urzędnika za szkodę wyrządzoną przez drzewo lub krzew wskutek...

Criminal liability of an administrative official for damages caused by a tree or a bush as a result of professional negligence The...

Problematyka wybranych zagadnień jednolitej ochrony patentowej

Problems related to selected issues of unitary patent protection Unitary patent protection is one of the key challenges for...

Od Redakcji

Przedstawiamy drugi numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” ukazujący się w 2021 r. W jego skład wchodzi dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz...

Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony zieleni oraz formy ich...

Public administration tasks in the scope of green areas protection and the formsof their implementation – selected remarks The article...

Wymogi formalne i merytoryczne udziału biegłego w postępowaniu karnym i w...

Formal and substantive requirements for the participation of a court-appointed expert in criminal and civil proceedings The purpose of this article...

Informacja handlowa i marketing bezpośredni bez uprzedniej wyraźnej zgody – wybrane...

Commercial information and direct marketing without prior and explicit consent – selected issues The aim of the article is to...