Radca prawny zawodem przyszłości?

Abstract Attorney-at-law plays an essential role in legal professions. Who is it and who can become one? These questions...

Używanie nieruchomości a odpowiedzialność za zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych

Abstract Exercising ownership of a real property, in particular its use, might result in interfering with the use of neighboring,...

Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na...

Abstract Questioning the arrangements regarding the amount of compensation for land plots allocated for public roads under Article 98(1)...

Problematyka opodatkowania budowli. Wybrane zagadnienia

Abstract The study concerns the issue of taxation of non-building structures with real property tax. According to Article 2(1)(3)...

Niedopełnienie przez gminę obowiązku adekwatnego odbierania odpadów

Abstract In practice, in the implementation of municipal waste collection obligations by a commune, a situation may arise in which waste...

PRAWNOKARNA OCHRONA DRZEW

Abstract Penal law protection of trees The article presents criminal law provisions that penalize the destruction...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „WYZWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI” (23–24...

Abstract Report on the scientific conference “Challenges of the self-governmentof attorneys-at-law in the modern times” (June 23–24, 2022, Toruń)

Prawnik jako tłumacz. O metaforycznym rozumieniu eksperckiego charakteru zawodów prawniczych

Celem artykułu jest wyjaśnienie charakteru zawodów prawniczych jako eksperckich. W szczególności podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, na czym w przypadku tych zawodów polega...

JĘZYK PRAWNEGO POPULIZMU – PERSPEKTYWA FILOZOFICZNOPRAWNA

Badacze populizmu zwracają uwagę na istotną rolę języka w realizacji jego agendy. Rola ta jest widoczna w praktykach propagandowych, w próbach redefiniowania pojęć zastanych i w zmianie...

Zadania samorządu radców prawnych w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji...

Artykuł podejmuje problematykę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, określonych w art. 17 ustawy zasadniczej. Autor podkreśla szczególną wagę funkcjonowania niezależnych od władzy...