Misja i cele czasopisma

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” jest czasopismem naukowym samorządu radców prawnych. Jego misją jest tworzenie przestrzeni do refleksji naukowej na temat zagadnień prawnych istotnych z perspektywy radców prawnych i ich samorządu zawodowego, jak też platformy upowszechniania wyników badań z zakresu nauk prawnych prowadzonych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Celem periodyku jest zapewnienie radcom prawnym i aplikantom radcowskim udziału w prowadzonej w nauce dyskusji nad zagadnieniami prawnymi, jak też powszechnego dostępu (open access) do aktualnych wyników badań nad kwestiami istotnymi tak teoretycznie, jak i praktycznie z perspektywy wykonywanego przez nich zawodu. Czasopismo jest społecznie zaangażowane i odpowiedzialne – służy pogłębieniu refleksji nad aktualnymi problemami prawnymi kluczowymi dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, w których rozwiązaniu mogą mieć udział radcowie prawni. Publikowane są w nim oryginalne, recenzowane prace naukowe dotyczące zagadnień ze wszystkich gałęzi prawa, w szczególności związane z praktycznymi i doktrynalnymi aspektami wykonywania zawodu radcy prawnego, tradycją świadczenia pomocy prawnej, funkcjonowaniem samorządów zaufania publicznego i statusem ich członków, odpowiedzialnością dyscyplinarną i orzecznictwem w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych, a także przeglądy i analizy orzeczeń sądów i trybunałów.
W kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” publikowane są w szczególności prace naukowców, radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także innych osób, po spełnieniu stawianych dla tych prac wymagań określonych przez kolegium redakcyjne.

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” znajduje się w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 40 punktów.

Prenumerata

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – dwumiesięcznik „Radca Prawny” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

Dla Autorów

Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku

Warunki przyjęcia tekstów do druku

Karta zgłoszenia publikacji

Kolegium redakcyjne

przewodniczący kolegium redakcyjnego: dr hab. Tomasz Scheffler, Uniwersytet Wrocławski

zastępca przewodniczącego kolegium: prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

sekretarz redakcji: dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

członkowie Kolegium

dr hab. prof. UwB Aneta Giedrewicz-Niewińska, radca prawny
dr Jakub Janeta, radca prawny
dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny

Rada naukowa

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Rafał Blicharz, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. Monika Całkiewicz, prof. nadzw. Akademii Leona Koźmińskiego;
 • prof. Emilio Castorina, Universita degli Studi di Catania, Włochy;
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr hab. Marcin Dyl, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • dr Alicja Jagielska-Burduk, Uniwersytet Opolski;
 • prof. dr Jiŕi Jirăsek, Palacký University in Olomouc, Czechy;
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Eryk Kosiński, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski;
 • dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Vilniaus Universiteto, Litwa;
 • prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego;
 • prof. Vasco Pereira da Silva, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugalia;
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, Polska Akademia Umiejętności;
 • prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Piotr Stec, prof. Uniwersytetu Opolskiego;
 • prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski;
 • prof. Miruna Mihaela Tudoraşcu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Rumunia;
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. María de la Caridad Velarde Queipo de Llano, Universidad de Navarra, Hiszpania;
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Lista recenzentów (w porządku alfabetycznym)

 • dr Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jacek Barcik, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Mateusz Błachucki, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Bodio, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Teodor Bulenda, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Piotr Chlebowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Uniwersytet Gdański
 • dr Ziemowit Cieślik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Dadańska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • dr hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Izabella Gil, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. adw. Witold M. Góralski, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Marcin Glicz, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. prof. UŁ Jacek Izydorczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Tomasz Jaroszyński, Politechnika Warszawska
 • dr Dariusz Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr hab. Dorota Karkowska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Przemysław Kledzik, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Michał Kobylarz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Monika A. Król, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Ewa Kruk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Michał Krzykowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jerzy Leszczyński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Wojciech Lis, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Piotr Lissoń, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Michał Mariański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Krystian Markiewicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Wojciech Maruchin, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr Przemysław Mijal, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Alina Miruć, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Adam Niewiadomski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Beata Pachuca-Smulska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. Ferdinando Parente, Ph.D., Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Włochy
 • dr hab. Piotr Pinior, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Powałowski, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Maciej Rzewuski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Janusz Sawicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu
 • dr hab. Paweł Sitek prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Justyna Stadniczeńko, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. Politechniki Warszawskiej
 • dr Dariusz Szafrański, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Helena Szewczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Michał Wojewoda, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Magdalena Wróbel, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krystyna Ziółkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KONTAKT

KWARTALNIK „RADCA PRAWNY – ZESZYTY NAUKOWE”

Wydawca Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Kontakt, tel.: 22 300 86 40

e-mail – radca.prawny@kirp.pl

O CZASOPIŚMIE

ISSN:  ISSN 2392-1943

Tłumaczenia – Piotr Brodowski

ARTYKUŁY

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres styczeń–marzec 2024)

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Judgment of the Polish Supreme Court of January 25, 2024 (case file no. I CSK 151/23) is...