Misja i cele czasopisma

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” jest czasopismem naukowym samorządu radców prawnych. Jego misją jest tworzenie przestrzeni do refleksji naukowej na temat zagadnień prawnych istotnych z perspektywy radców prawnych i ich samorządu zawodowego, jak też platformy upowszechniania wyników badań z zakresu nauk prawnych prowadzonych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Celem periodyku jest zapewnienie radcom prawnym i aplikantom radcowskim udziału w prowadzonej w nauce dyskusji nad zagadnieniami prawnymi, jak też powszechnego dostępu (open access) do aktualnych wyników badań nad kwestiami istotnymi tak teoretycznie, jak i praktycznie z perspektywy wykonywanego przez nich zawodu. Czasopismo jest społecznie zaangażowane i odpowiedzialne – służy pogłębieniu refleksji nad aktualnymi problemami prawnymi kluczowymi dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, w których rozwiązaniu mogą mieć udział radcowie prawni. Publikowane są w nim oryginalne, recenzowane prace naukowe dotyczące zagadnień ze wszystkich gałęzi prawa, w szczególności związane z praktycznymi i doktrynalnymi aspektami wykonywania zawodu radcy prawnego, tradycją świadczenia pomocy prawnej, funkcjonowaniem samorządów zaufania publicznego i statusem ich członków, odpowiedzialnością dyscyplinarną i orzecznictwem w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych, a także przeglądy i analizy orzeczeń sądów i trybunałów.
W kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” publikowane są w szczególności prace naukowców, radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także innych osób, po spełnieniu stawianych dla tych prac wymagań określonych przez kolegium redakcyjne.

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” znajduje się w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 100 punktów.
 
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – znajduje się tutaj.

Prenumerata

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – dwumiesięcznik „Radca Prawny” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

Dla Autorów

Konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku

Warunki przyjęcia tekstów do druku

Karta zgłoszenia publikacji

Kolegium redakcyjne

przewodniczący kolegium redakcyjnego: dr hab. Tomasz Scheffler, Uniwersytet Wrocławski

zastępca przewodniczącego kolegium: prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

sekretarz redakcji: dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

członkowie Kolegium

dr hab. prof. UwB Aneta Giedrewicz-Niewińska, radca prawny
dr Jakub Janeta, radca prawny
dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny

Rada naukowa

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Rafał Blicharz, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. Monika Całkiewicz, prof. nadzw. Akademii Leona Koźmińskiego;
 • prof. Emilio Castorina, Universita degli Studi di Catania, Włochy;
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr hab. Marcin Dyl, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • dr Alicja Jagielska-Burduk, Uniwersytet Opolski;
 • prof. dr Jiŕi Jirăsek, Palacký University in Olomouc, Czechy;
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Eryk Kosiński, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski;
 • dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Vilniaus Universiteto, Litwa;
 • prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego;
 • prof. Vasco Pereira da Silva, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugalia;
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, Polska Akademia Umiejętności;
 • prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Piotr Stec, prof. Uniwersytetu Opolskiego;
 • prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski;
 • prof. Miruna Mihaela Tudoraşcu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Rumunia;
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. María de la Caridad Velarde Queipo de Llano, Universidad de Navarra, Hiszpania;
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Lista recenzentów (w porządku alfabetycznym)

 • dr Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jacek Barcik, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Mateusz Błachucki, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Bodio, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Teodor Bulenda, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Piotr Chlebowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Uniwersytet Gdański
 • dr Ziemowit Cieślik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Dadańska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • dr hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Izabella Gil, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. adw. Witold M. Góralski, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Marcin Glicz, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. prof. UŁ Jacek Izydorczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Tomasz Jaroszyński, Politechnika Warszawska
 • dr Dariusz Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr hab. Dorota Karkowska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Przemysław Kledzik, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Michał Kobylarz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Monika A. Król, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Ewa Kruk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Michał Krzykowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jerzy Leszczyński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Wojciech Lis, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Piotr Lissoń, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Michał Mariański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Krystian Markiewicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Wojciech Maruchin, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr Przemysław Mijal, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Alina Miruć, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Adam Niewiadomski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Beata Pachuca-Smulska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. Ferdinando Parente, Ph.D., Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Włochy
 • dr hab. Piotr Pinior, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Powałowski, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Maciej Rzewuski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Janusz Sawicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu
 • dr hab. Paweł Sitek prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Justyna Stadniczeńko, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. Politechniki Warszawskiej
 • dr Dariusz Szafrański, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Helena Szewczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Michał Wojewoda, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Magdalena Wróbel, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krystyna Ziółkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KONTAKT

KWARTALNIK „RADCA PRAWNY – ZESZYTY NAUKOWE”

Wydawca Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Kontakt, tel.: 22 300 86 40

e-mail – radca.prawny@kirp.pl

 

O CZASOPIŚMIE

ISSN:  ISSN 2392-1943

Tłumaczenia – Piotr Brodowski

 

 

ARTYKUŁY

OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, ostatni w 2023 r., czwarty zeszyt „Radcy Prawnego”został poświęcony w przeważającej części zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Wybór tej tematyki jest konsekwencją szeregu...