OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce trzeci w 2023 r. numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Zgodnie z informacją zamieszczoną w poprzednim numerze staraliśmy się, aby również to...

EWOLUCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTOSOWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DO WYMAGAŃ I POTRZEB KLIENTA...

Abstract Evolution of liability for non-adjustingof the insurance contract to client’s demands and needs The Act of 15 December 2017 on Insurance Distribution implementing the IDD...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Abstract Liability for damages in connection with the introduction of the Clean Transport Zone The subject of the article is to assess the admissibility of compensation...

UMOWY ADOPCYJNE ZWIERZĄT

Abstract Animal adoption contracts The article aims to discuss the purpose, subject matter and content of animal adoption contracts that are present in circulation. The considerations...

Przejęcie majątku spółki – zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa sądów powszechnych...

Abstract Acquisition of the company’s assets and liabilities – selected issuesin the context of the case law of common courts and the Polish Supreme Court Despite the...

Pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw...

AbstraCt Deprivation of a general partnership partner’s right to represent the partnership and to manage its affairs by way of legal proceedings: selected issues Issues related to...

Nowe przepisy dotyczące zabezpieczania roszczeń w sprawach własności intelektualnej (obowiązujące od...

Abstract New regulations for securing claims in intellectual property cases (effective July 1, 2023) The article presents and discusses the provisions of collateral proceedings effective July...

O nieważności uchwał organów samorządów zawodowych – uwagi na przykładzie samorządu...

Abstract On the invalidity of resolutions of professional self-government bodies –comments on the example of the professional self-government of attorneys-at-law This article aims to reflect on the...

W OBLICZU KONFLIKTU INTERESÓW. NOWELIZACJA KODEKSU ETYKI RADCÓW PRAWNYCH

Abstract Facing a conflict of interest.Amendment to the Code of Ethics for Attorneys-at-law The subject of this publication is the issue of conflict of interest in the...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2022...

Abstract Gloss to the judgment of the Polish Supreme Administrative Courtof December 8, 2022, case file no. II GSK 1225/19 (critical) This gloss concerns the judgment of...