Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 r.,...

Abstract Gloss to the resolution of the Polish Supreme Court of October 6, 2022,case file no. III CZP...

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI Z DNIA 25 KWIETNIA...

Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Łódź of April 25, 2018,case file no. I AGa 109/18 The...

Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2022...

Teza Przewidziane w art. 15zzs4 ustawy covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść...

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2017 r., IV...

Abstract The article is a critical analysis of the problem raised by the Polish Supreme Court...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r.,...

Abstract Gloss to the decision of the Polish Supreme Administrative Courtof February 23, 2022, case file no. III OSK 820/21...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20, jest kolejnym głosem w debacie nad jakością edukacji młodych prawników. Autorzy potraktowali orzeczenie...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court (SAC) of 6 May 2021, II GSK 1057/20, is another voice in the debate on...

Obowiązek wysłuchania przez sąd podejrzanego przed orzeczeniem względem niego środka zabezpieczającego...

Legal obligation of the court to hear the suspect before adjudicatinga security measure against him – gloss to item no. 1 of the judgmentof the...

NIEPRZYDATNOŚĆ APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO JAKO PRZESŁANKA SKREŚLENIA...

Unsuitability of a trainee attorney-at-law to perform the profession of an attorney-at-law as a prerequisite for removal from the trainee attorney-at-law list. Partially critical...

BEZCZYNNOŚĆ W PRZEDMIOCIE ODEBRANIA ŚLUBOWANIA OD RADCY PRAWNEGO.GLOSA DO POSTANOWIENIA NACZELNEGO...

Gloss to the judgement of the Polish Supreme Administrative Court of February 17, 2016 (case file no. II GSK 151/16, concerning the inaction...