Od Redakcji

Idea wydania numeru specjalnego czasopisma pojawiła się w ubiegłym roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Brak wątpliwości, że jest to...

Prawnik jako tłumacz. O metaforycznym rozumieniu eksperckiego charakteru zawodów prawniczych

Celem artykułu jest wyjaśnienie charakteru zawodów prawniczych jako eksperckich. W szczególności podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, na czym w przypadku tych zawodów polega rola społeczna...

JĘZYK PRAWNEGO POPULIZMU – PERSPEKTYWA FILOZOFICZNOPRAWNA

Badacze populizmu zwracają uwagę na istotną rolę języka w realizacji jego agendy. Rola ta jest widoczna w praktykach propagandowych, w próbach redefiniowania pojęć zastanych i w zmianie konwencji społecznych,...

Zadania samorządu radców prawnych w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji...

Artykuł podejmuje problematykę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, określonych w art. 17 ustawy zasadniczej. Autor podkreśla szczególną wagę funkcjonowania niezależnych od władzy politycznej samorządów...

MISJA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH i jego członków

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę misji samorządu zawodowego radców prawnych oraz misji radców prawnych zrzeszonych w samorządzie. Elementy definiujące w istocie rzeczy misję samorządu zawodowego, a także misję...

ROLA RADCÓW PRAWNYCH W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM

Radcowie prawni, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym, to jest jako samorząd zawodowy, wykonując swoje obowiązki i powinności wynikające z przepisów prawa i norm deontologicznych określających ich status...

TAJEMNICA ZAWODOWA RADCÓW PRAWNYCH ORAZ ICH NIEZALEŻNOŚĆ

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zjawiska tajemnicy zawodowej radców prawnych oraz ich niezależności. Artykuł ten wynika ze szczególnego zainteresowania autora zagadnieniami dotyczącymi niezależności radców...

STATUS SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Z...

Przedmiotem artykułu jest status samorządu radców prawnych, analizowany w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego z perspektywy rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Analiza prowadzi do wniosku, że na gruncie...

Uczestnictwo w spółkach kapitałowych jako forma wykonywania zawodu radcy prawnego

Artykuł przeprowadza kwalifikację prawną czynności zawodowych radcy prawnego dokonywanych na rzecz spółek kapitałowych prowadzących działalność prawniczą i ich klientów. Rozważa też argumenty za i przeciw wprowadzeniu możliwości...

Zmiana zawodu lub formy jego wykonywania z perspektywy etyki zawodowej radców...

Artykuł porusza zagadnienia związane z mobilnością zawodową radcy prawnego w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Autor omawia zmianę zawodu lub formy jego wykonywania w aspekcie przejścia z sektora...