Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, oddajemy w Państwa ręce siedemnasty numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Najnowszy zeszyt zawiera osiem tekstów, w tym...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym – konstytucyjne gwarancje i...

Abstract  Professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings – constitutional guarantees and statutory threats The article concerns the issue of professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings....

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Wybrane aspekty konstytucyjne i międzynarodowe

Abstract Disciplinary liability of attorneys-at-law. Selected constitutional and international aspects The aim of this study is to present a synthetic analysis of selected constitutional and international aspects of the disciplinary...

Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych...

Abstract The axiology of disciplinary proceedings against judges and assistant judges of common courts against the background of selected regulations of Chapter 3, Section II of the Act of July...

Czy potrzebne jest nam postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych? (uwagi...

Is there a need for the separate procedure in economic cases? (Comments regarding the Draft Act amending the Act – Code of Civil Procedure of September 13,...

Rola zagranicznego dokumentu urzędowego w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Abstract The role of a foreign official document in matters concerning confirmation of Polish citizenship This publication discusses one of the types of administrative proceedings conducted on the basis...

Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat...

Abstract Are there free courts in Poland? Assessment from the perspective of three years of the struggle for the rule of law The independence of the courts and...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2018 r....

Abstract Gloss to the Supreme Court judgment of May 29, 2018. SDI 12/18 (LEX No. 2555740) In the judgment of May 29, 2018 The Supreme Court decided that a negative...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Supreme Court took a stance on the legal status of assistant judges in the civil procedure. The...