Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym – konstytucyjne gwarancje i...

Abstract  Professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings – constitutional guarantees and statutory threats The article...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Supreme Court took a stance on the...

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Wybrane aspekty konstytucyjne i międzynarodowe

Abstract Disciplinary liability of attorneys-at-law. Selected constitutional and international aspects The aim of this study is to present...

Rola zagranicznego dokumentu urzędowego w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Abstract The role of a foreign official document in matters concerning confirmation of Polish citizenship This publication discusses one...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2018 r....

Abstract Gloss to the Supreme Court judgment of May 29, 2018. SDI 12/18 (LEX No. 2555740) In the...

Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat...

Abstract Are there free courts in Poland? Assessment from the perspective of three years of the struggle for the rule of...

Czy potrzebne jest nam postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych? (uwagi...

Is there a need for the separate procedure in economic cases? (Comments regarding the Draft Act amending the Act – Code of Civil Procedure of...

Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych...

Abstract The axiology of disciplinary proceedings against judges and assistant judges of common courts against the background of selected regulations of Chapter 3, Section...

Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, oddajemy w Państwa ręce siedemnasty numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców...