Od Redakcji.

            W najnowszym, czwartym numerze „Zeszytów Naukowych” z 2022 r. znalazło się sześć artykułów problemowych, glosa, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz tradycyjnie...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego (i adwokata) a wykorzystywanie w pracy profesjonalnego...

Abstract Professional secrecy of an attorney-at-law (and an attorney) and the use of instant messaging applications in the work...

Radca prawny a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Abstract Attorney-at-law and the act on the protection of persons who report breaches of the law

Orzekanie nawiązki w prawie wykroczeń

Abstract Adjudication of the punitive damages in the law on petty offenses The article presents the...

Zadłużenie składkowe jako przyczyna przedawnienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego...

Abstract Contributory debt as a cause of the statute of limitations on the right to sickness insurance benefits of...

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I

(odpowiedzialność administracyjna) Abstract Legal aspects of "neighborhood" nuisance - Part One (administrative liability)

Szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19 dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów...

Abstract Special solutions related to the COVID-19 epidemic regarding the working time of employees of medical entities

Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2022...

Teza Przewidziane w art. 15zzs4 ustawy covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Resolution of the Polish Supreme...

Konferencja „Prawo nowych technologii we Wrocławiu” z okazji jubileuszu 20-lecia Centrum...

Znamionujące współczesną transformację cyfrową zjawiska bezprecedensowego postępu technologicznego i powszechnej informatyzacji oraz wynikające z nich wyzwania dla obrotu prawnego determinują kierunki prac...