Wstęp

Szanowne Koleżanki i Koledzy, oddajemy w Państwa ręce dwunasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez nasz samorząd. Prezentowany tom zawiera...

Dress code w miejscu pracy – wybrane zagadnienia

Abstract: Labour law is a branch of law that regulates not only employment itself but also the associated social relations. The influences of such disciplines...

Kształtowanie się  treści art. 4 ustawy o radcach prawnych w okresie...

The Shaping of Article 4 of the Act on Legal Advisers in the Years 1992-1997 in Light of the Resolutions of the National Symposia...

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017...

The Gloss on the Resolution of the Supreme Administrative Court of 5 June 2017 (court file No. II GPS 1/17)   Abstract: The article presents an important interpretative...

Rozwód według procedury talaq w prawie islamu

Divorce According to the Procedure of Talaq in Islamic Law Abstract: The article aims to present the specific nature of divorce in sharia law (the law...

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 25.01.2017 r. (sygn. akt...

The Gloss on the Judgment of the Supreme Court of 25 January 2017 (Court File No. IV CSK 205/16) Abstract: While trying cessation appeals,...

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Judicial Decisions of the Supreme Court Abstract: In consideration of the growing number of disputes surrounding immediate termination of an employment contract due to a...

Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017...

Abstract: The Gloss on the Judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 26 April 2017, Court File No. II FSK 1440/16 The judgment commented...

Działalność samorządu radców prawnych i jego członków w zakresie realizacji ustawy...

Abstract The Activity of the Professional Self-government of Legal Advisers and Its Members Regarding Application of the Access to Public Information Act in Light of...