Szanowne Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce dwunasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez nasz samorząd.

Prezentowany tom zawiera 8 tekstów, na które składają się 3 artykuły, 3 glosy, przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i materiał studyjny. Artykuły dotyczą mocno zróżnicowanej problematyki. Pierwszy z nich prezentuje obowiązki ciążące na samorządzie radców prawnych i jego członkach w zakresie dostępu do informacji publicznej (Mateusz Błachucki). W drugim autor (Mirosław Sadowski) poddał analizie, a prima vista, egzotyczny temat: procedurę rozwodową w prawie islamu. Trzeci omawia wybrane zagadnienia dotyczące dress code`u w miejscu pracy (Irmina Miernicka). Z kolei „glosatorzy” stwierdzili w swoich wywodach, że Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną, nie może kwestionować faktów ustalonych przez sądy niższego rzędu ani oceny dowodów (Elwira Marszałkowska-Krześ), natomiast instytucja sankcji administracyjnej stanowi nieodłączny element władztwa państwowego, który polega na stosowaniu przymusu (Rafał Stankiewicz) oraz odnieśli się do kwestii zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności zwolnienia dochodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (Paweł Borszowski).

Numer zamykają przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego (Eliza Maniewska) i materiał studyjny dotyczący kształtowania się treści art. 4 ustawy o radcach prawnych w okresie 1992- 1997 (Krystyna Stoga).

Jak zawsze serdecznie dziękujemy Autorom i Czytelnikom za wszelkie uwagi i sugestie zmierzające do ulepszania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje dotyczące poruszanej przez nas problematyki. Będziemy starali się uwzględniać te głosy i publikować teksty, których tematyka byłaby interesująca i pomocna w pracy zawodowej dla naszych Czytelników.

Zachęcając potencjalnych Autorów do publikowania w Kwartalniku przypominamy, że kwalifikując teksty do druku mamy na względzie wyłącznie dwa kryteria: naukowy charakter opracowania i związek z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Tymi wytycznymi kierujemy się w naszej pracy. W przypadku gdy proponowany do publikacji tekst nie spełnia jednego z nich nie może zostać zakwalifikowany do druku.

Mając na uwadze o wysoki poziom naukowy naszego czasopisma przypominamy, że wszystkie teksty poddajemy ocenie niezależnych recenzentów, specjalistów w danej gałęzi prawa. Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku została zamieszczona na końcu tomu. Zasady zgłaszania tekstów do druku są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.kirp.pl – kwartalnik ma swoje miejsce w zakładce Wydawnictwa. W związku z bardzo dużą liczbą tekstów jakie napływają do Redakcji prosimy o respektowanie wymogów formalnych, propozycje artykułów obarczone brakami nie będę brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do recenzji.

Żywimy nadzieję, że Zeszyty Naukowe będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

W imieniu Kolegium Redakcyjnego,

 

Mirosław Sadowski

Redaktor Naczelny