Szanowne Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce piętnasty zeszyt naszego samorządowego czasopisma naukowego.

Najnowszy zeszyt zawiera 11 opracowań naukowych. W tym 8 artykułów, 2 glosy i jak zawsze przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. W pierwszym tekście autor poddał analizie prawa i obowiązki radcy prawnego zatrudnionego w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest to zagadnienie, które dotyczy wielu radców prawnych. Drugi artykuł omawia kwestie świadczenia usług drogą elektroniczną i ochronę konsumenta w Sieci. Kolejna publikacja poświęcona jest przekształceniu jako sposobowi mitygacji ryzyka związanego z tytułem do udziałów. Czwarty tekst porusza problem prawa unijnego jako podstawy wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego. Kolejny dotyczy analizy instytucji wydziedziczenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W dalszej kolejności publikujemy tekst dotyczący roli sądów cywilnych w uzupełnianiu luk prawnych na przykładzie dłużnika, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku licytacyjnej sprzedaży tego lokalu. Następny poświęcony jest wnioskowi o udzielenie sądowego zabezpieczenia poprzez wstrzymanie realizacji gwarancji bankowej należytego wykonania umowy. Ostatni artykuł dotyczy zaś zwalczania zorganizowanej przestępczości podatkowej.

W tym numerze zamieszczamy także dwie glosy oraz jak zawsze omówienie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Gorąco dziękujemy Autorom i Czytelnikom za wszystkie sugestie zmierzające do udoskonalania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje dotyczące poruszanej przez nas problematyki. Będziemy starali się uwzględniać te głosy i zamawiać teksty, których tematyka byłaby interesująca dla naszych Czytelników i pomocna przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Przypominamy o nowej stronie internetowej naszego naukowego czasopisma: http://kwartalnikradcaprawny.pl/. Gorąco zachęcamy do odwiedzin i lektury. Procedura zgłaszania tekstów do druku zamieszczona jest w zakładce: http://kwartalnikradcaprawny.pl/o-kwartalniku/.

Jak zawsze prosimy o respektowanie wymogów formalnych związanych z propozycją opublikowania tekstu, propozycje artykułów obarczone brakami nie będę brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do recenzji.

Mamy również nadzieję, że „Zeszyty naukowe” będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

W imieniu Kolegium Redakcyjnego,

Mirosław Sadowski

Redaktor Naczelny