Szanowni Państwo,

przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Numer ten jest dla mnie szczególny – bo pierwszy po objęciu funkcji przewodniczącego kolegium redakcyjnego.

Z myślą o rozwoju czasopisma kolegium redakcyjne zostało rozszerzone o reprezentantów doktryny wykonujących zawód radcy prawnego. Kwartalnik jest bowiem częścią samorządu radców prawnych, dlatego też w kolegium reprezentowane są różne okręgowe izby. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wyraziły chęć pracy nad rozwojem kwartalnika, a pogratulować tym, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Radców Prawnych w skład kolegium redakcyjnego. Nowymi członkami kolegium zostali: dr hab. Małgorzata Szwejkowska, profesor AEH z OIRP w Olsztynie, dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, profesor UMCS z OIRP w Lublinie, dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska z OIRP w Białymstoku, dr Jakub Janeta z OIRP w Łodzi, dr Karol Kulig z OIRP w Krakowie, dr Marcin Sala-Szczypiński z OIRP w Krakowie, dr Bartłomiej Latos z OIRP we Wrocławiu, dr hab. Tomasz Oczkowski z OIRP w Toruniu, dr Tomasz Scheffler z OIRP we Wrocławiu i dr Michał Ziemiak z OIRP w Toruniu. Mam nadzieję, że dzięki łączeniu doświadczenia w pracy naukowej oraz doświadczenia zawodowego odpowiemy na bieżące potrzeby środowiska.

Najnowszy, osiemnasty już numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” zawiera osiem publikacji. Artykuł dr. hab. Bogusława Sołtysa dotyczy ważnej kwestii form organizacyjnych wykonywania zawodu radcy prawnego. Autor dochodzi do wniosku, że ograniczenia wprowadzane poprzez art. 8 ustawy o radcach prawnych są niezgodne z przepisami Konstytucji RP. W publikacji dr. Marcina Kazimierczuka analizowane są kwestie ograniczeń wolności zgromadzeń w świetle przepisów Konstytucji RP. Autor wskazuje na zakres powyższej zasady, która obejmuje dwa różne zachowania: organizowanie zgromadzeń i uczestnictwo w nich, omawia ponadto, jak zapisano wolność zgromadzeń w ustawach zasadniczych innych państw europejskich, takich jak Grecja, Włochy, Hiszpania. Artykuł doradcy sukcesyjnego Łukasza Martyńca oraz radcy prawnego Pawła Rataja dotyczy nowych i ważnych kwestii zarządu sukcesyjnego. Dotychczasowa sytuacja spadkobierców przedsiębiorcy utrudniała kontynuację działalności gospodarczej, a czasami – jak słusznie wskazują autorzy – kontynuacja w praktyce była wręcz niemożliwa. W swojej publikacji w klarowny sposób pokazują, jak nowe rozwiązania prawne ułatwiają sukcesję, zwłaszcza w przypadku rodzinnych przedsiębiorstw. Artykuł dr. Maksymiliana Ślusarczyka dotyczy zagadnienia prawnego legitymacji procesowej Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do występowania przed Sądem Najwyższym po zmianach, jakie zostały wprowadzone w 2017 r. w tym zakresie w ustawie o Sądzie Najwyższym. Rozszerzenie zakresu legitymacji czynnej ma pozwolić na ułatwienie nadzoru sprawowanego przez KNF. Artykuł sędziego Marka Szymanowskiego odnosi się do wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na treść i ochronę prawa własności w polskim systemie prawnym. W tomie znalazła się też tradycyjnie glosa, tym razem autorstwa dr. Krzysztofa Piotra Sokołowskiego. Po raz pierwszy publikujemy tekst w języku obcym, mając nadzieję, że ta nowość spotka się ze strony Czytelników z pozytywnym odbiorem. W artykule tym Tania Piddoncu omawia zawody prawnicze, jakie mogą być wykonywane we Włoszech, a także warunki, jakie należy spełnić, aby je wykonywać. Numer zamyka przegląd orzecznictwa przygotowany przez Kacpra Milkowskiego.

Życzę Państwu miłej i motywującej lektury, zachęcając jednocześnie do publikowania na łamach kwartalnika.

Cały numer w formacie PDF dostępny jest tutaj (kliknij), a poszczególne artykuły tutaj (kliknij)

Jakub Zięty

przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny