Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Tym razem zasadnicza część publikacji poświęcona jest prawu pracy. To już drugi numer kwartalnika, który realizuje założenie prezentowania publikacji z określonej dyscypliny prawa. Mamy nadzieję, że ten rodzaj przygotowania poszczególnych zeszytów znajduje u Państwa pozytywny odbiór. 

Niniejszy zeszyt składa się z 10 publikacji naukowych i przeglądu orzecznictwa. Zagadnienia dotyczące prawa pracy prezentowane są w artykułach dr hab. Katarzyny Roszewskiej, prof. UKSW („Pojęcie »pracownik« w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych”), dr hab. Anety Giedrewicz-Niewińskiej („Tryb weryfikacji oceny okresowej w służbie cywilnej”), dr. Karola Łapińskiego („Wybrane aspekty dotyczące stosowania monitoringu w miejscu pracy”), dr Urszuli Torbus („Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej”), dr Krystyny Ziółkowskiej („Ochrona tajemnicy pracodawcy w ramach umowy o zakazie konkurencji”). Dodatkowo bieżący numer zawiera artykuły odnoszące się do istotnych spraw praktycznych, z jakimi spotykają się radcowie prawni w toku prowadzonych postępowań. W tym obszarze prezentowane są artykuły Jolanty Drobot („Ubezwłasnowolnienie całkowite na tle rozwiązań europejskich”), dr Katarzyny Sychty („Prekluzja dowodowa. Część I”), sędziego Marka Szymanowskiego („Uzasadnienia orzeczeń w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”), dr Anny Wilk („Macierzyństwo zastępcze w Polsce – dozwolone czy zakazane?”), dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UWM, i mgr. Pawła Kardasza („Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Część I”).

Chciałbym jednocześnie podziękować pani dr hab. Anecie Giedrewicz-Niewińskiej za pełnienie funkcji redaktora merytorycznego niniejszego zeszytu. 

Jakub Zięty

przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny

pobierz cały numer 1(22)/2020 w wersji PDF

pobierz wersję PDF artykułu