Przed Państwem trzeci numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” z 2021 r. W jego skład wchodzi dziewięć tekstów, w tym sześć artykułów problemowych, dwie glosy (w tym jedna polemiczna) oraz przegląd orzecznictwa. Cieszy nas szczególnie tekst o charakterze polemicznym, gdyż świadczy to o świadomym i krytycznym podchodzeniu przez naszych Czytelników do publikowanych na łamach „Zeszytów Naukowych” treści. Nie jest zadaniem redakcji wskazywanie, kto ma rację w tym sporze (i nie zamierzamy tego czynić). Chcemy jednak w tym miejscu podkreślić, że do istoty naszej pracy jako radców prawnych należy prowadzenie dyskusji z opiniami przeciwników procesowych, a także z tezami postawionymi przez organy rozstrzygające, gdy dane orzeczenie nie jest zgodne z interesem klienta. Zachęcamy zatem szanownych Czytelników do wykorzystywania nabytych w toku pracy umiejętności i przesyłania do nas kolejnych polemicznych tekstów.

Wszyscy zainteresowani publikacją na łamach „Zeszytów Naukowych” mogą skorzystać z nowej ścieżki zgłaszania opracowań. Można je przesyłać za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny. Jest on owocem współpracy redakcji z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i gwarantuje profesjonalny przebieg procedury redakcyjnej oraz recenzyjnej.

W pierwszej części numeru znalazły się cztery artykuły poświęcone różnym aspektom funkcjonowania prawa w Polsce. Pierwszy tekst dotyczy ciągle aktualnego (i wielokrotnie już poruszanego w naszym periodyku) zagadnienia granic regulacji normatywnych w stanie epidemii. Jego autor Sławomir Czarnow stawia w nim i uzasadnia tezę, że niektóre działania władzy wykonawczej stanowiły odejście od standardów państwa demokratycznego. Kolejny artykuł, autorstwa Magdaleny Kumeli-Romańskiej, porusza, szczególnie interesujące z punktu widzenia praktyki orzeczniczej, zagadnienie pozornej zdrady małżeńskiej. Autorka stara się przybliżyć prawne konsekwencje tego zjawiska oraz wyjaśnić skutki dopuszczonej przez orzecznictwo możliwości, aby wybaczonemu zachowaniu przypisać skutek w postaci przyczynienia się do rozpadu pożycia małżeńskiego. Następny artykuł, napisany przez Krzysztofa Sobieralskiego, poświęcony został analizie zasady odpowiedniego stosowania przepisów prawnych na przykładzie wybranych orzeczeń sądów lekarskich i sądów dyscyplinarnych z punktu widzenia wzmocnienia gwarancji proceduralnych dla pokrzywdzonego. Choć artykuł nie dotyczy stricte radcowskiej procedury dyscyplinarnej, niemniej jednak poglądy w nim wyrażone mogą być mutatis mutandis odnoszone do naszego samorządu. Czwarty tekst z pierwszej części, który wyszedł spod pióra Piotra Kantorowskiego, poświęcony jest ocenie, jakich formalności o charakterze prawnym winni dopełnić twórcy marketingu treści, aby ją legalnie dystrybuować, oraz jakiej odpowiedzialności prawnej będą tacy twórcy podlegać w przypadku naruszenia tych zasad.

W drugiej części obecnego numeru „Zeszytów Naukowych” kontynuujemy publikowanie artykułów skupiających się na problematyce prawnych skutków związanych z interakcją człowieka i natury. Tym razem są to dwa teksty, z których pierwszy (Zuzanny B. Gądzik) analizuje znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem jego przejawów wobec zwierząt dzikich oraz zwierząt łownych; drugi natomiast (Karoliny Panfil) rozważa możliwość poszukiwania ochrony w reżimie ochrony dóbr osobistych więzi emocjonalnej człowieka ze zwierzęciem.

Zgodnie z wieloletnim już zwyczajem „Zeszyty Naukowe” zamykają glosy i omówienie orzecznictwa. Pierwsza glosa nawiązuje do tematyki podjętej przez wspomnianą wyżej Karolinę Panfil. Jej autor Cezary Błaszczyk w sposób krytyczny odniósł się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 13 stycznia 2021 r. (I ACa 289/20), w którym zakwestionowano możliwość uznania więzi ze zwierzęciem za podlegającą ochronie jako dobro osobiste. Druga glosa, autorstwa Iwo Fisza, jest – o czym już wspomniano – polemiką z tezą wyroku NSA z 14 lutego 2019 r. (II OSK 626/17) oraz z aprobującą ją, opublikowaną w poprzednim numerze „Zeszytów Naukowych”, glosą Karoliny Rokickiej-Murszewskiej. Całość dopełnia przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres czerwiec–wrzesień 2021 r.) zredagowany jak zwykle przez Kacpra Milkowskiego.

Życzymy krytycznej i pobudzającej do polemik lektury!

W imieniu kolegium redakcyjnego

Tomasz Scheffler przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny