Na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych
lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Krajowa Izba Radców Prawnych przyjmuje zgłoszenia do I Ogólnopolskiego konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej.

Konkurs obejmuje kategorie:

najlepsza monografia,

najlepsza praca magisterska,

najlepszy artykuł naukowy,

najlepsza glosa

– o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., a także monografii, artykułów naukowych i glos, które zostały opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

W celu oceny prac konkursowych organizator powoła kapitułę konkursową, w której skład wejdą Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, redaktor naczelny periodyku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz osoby powołane przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe za zajęcie I miejsca:

za najlepszą monografię – 3 tys. zł,

za najlepszą pracę magisterską – 2 tys. zł,

za najlepszy artykuł naukowy – 2 tys. zł,

za najlepszą glosę – 1,5 tys. zł.

Ponadto kapituła konkursowa może przyznać wyróżnienie za pracę, która nie zajęła pierwszego miejsca.

Prace konkursowe należy przesłać organizatorowi do 30 września 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl, w tytule wpisując „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora, lub w formie papierowej na adres siedziby organizatora, dopisując na kopercie słowa „Konkurs Zeszyty Naukowe” oraz podając w piśmie przewodnim standardowe informacje kontaktowe. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać wypełnione i podpisane dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu (kartę zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenie można znaleźć na stronie www.kirp.pl (https://kirp.pl/konkurs-kwartalnika-radca-prawny-zeszyty-naukowe-na-najlepsze-prace-naukowe-o-tematyce-zwiazanej-z-samorzadem-zawodowym-radcow-prawnych-lub-wykonywaniem-zawodu-radcy-prawnego/).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

REGULAMIN

Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”
na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem
zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

1. Informacje ogólne oraz cel konkursu

1.1. Organizatorem konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 15, NIP: 526-10-43-011, REGON 001041716, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Celem Konkursu jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej.

1.3. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu będą monografie, prace magisterskie, artykuły naukowe i glosy omawiające działalność samorządu radców prawnych lub deontologię zawodową.

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.kirp.pl i https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/.

1.6. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady Regulaminu.

2. Uczestnicy Konkursu

2.1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które są autorami lub współautorami nadesłanych monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos.

2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

3. Zgłoszenie do Konkursu

3.1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać autor pracy.

3.2. Pracę konkursową należy przesłać Organizatorowi:

a.  w formie elektronicznej na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl, w tytule wpisując „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora, lub

b. w formie papierowej na adres siedziby Organizatora, dopisując na kopercie słowa „Konkurs Zeszyty Naukowe” oraz podając w piśmie przewodnim standardowe informacje kontaktowe.

3.3  Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać wypełnione i podpisane dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

3.4. Zgłoszenia złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nie będą uwzględnione w Konkursie. W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia z kompletem załączników, które zostaną przysłane w wyznaczonym terminie.

3.5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a.  członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych, członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej;

b. członkowie kapituły konkursowej;

c.  pracownicy i współpracownicy (osoby związane umowami cywilnoprawnymi) Krajowej Izby Radców Prawnych.

4. Harmonogram Konkursu

4.1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

a.  ogłoszenie Konkursu: do 31 marca 2022 r.;

b. nadsyłanie prac: do 30 września 2022 r.;

c.  ogłoszenie wyników Konkursu: do 31 października 2022 r.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: www.kirp.pl oraz https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/.

4.3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.

5. Nagrody

5.1. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe za zajęcie I miejsca:

a.  za najlepszą monografię – 3 tys. zł;

b. za najlepszą pracę magisterską – 2 tys. zł;

c.  za najlepszy artykuł naukowy – 2 tys. zł;

d. za najlepszą glosę – 1,5 tys. zł.

5.2. W szczególnych przypadkach kapituła może przyznać wyróżnienie za pracę, która nie zajęła pierwszego miejsca.

5.3. Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych, a także uroczystości wręczenia nagród zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie.

6. Zasady oceny prac konkursowych

6.1. W celu oceny prac konkursowych Organizator powoła kapitułę konkursową, w której skład wejdą Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, redaktor naczelny periodyku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz od trzech do pięciu osób powołanych przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

6.2. Kapituła konkursowa przed przystąpieniem do oceny prac ustali kryteria ich oceny oraz wyłoni przewodniczącego kapituły konkursowej.

6.3. Kapituła konkursowa oceni i wybierze najlepsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanych prac.

6.4. Kapituła konkursowa ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie specjalistów.

6.5. Kapituła konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków.

6.6. Przewodniczący kapituły konkursowej sporządza protokół zawierający kryteria oceny prac, wyniki oceny, informacje o wyborze specjalistów oraz listę laureatów.

6.7. Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy Konkursu, których prace zostaną najwyżej ocenione przez kapitułę konkursową.

6.8. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana na podstawie zgłoszenia, zgodnie z wymogami Regulaminu i kryteriami oceny ustalonymi przez kapitułę konkur­sową.

6.9. Decyzja kapituły konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród

7.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po 31 października 2022 r. na stronie internetowej www.kirp.pl oraz https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/.

7.2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu przez uczestnika adres e-mail o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia nagród.

7.3. Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana jest na początek grudnia 2022 r.

7.4. Organizator ani fundatorzy nagród nie pokrywają ew. dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród rzeczowych, takich jak koszty przejazdu i utrzymania w Warszawie.

7.5. Do nagród w Konkursie mogą znaleźć zastosowanie przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego zaadresowania korespondencji, także w związku z działaniami operatora pocztowego.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwielokrotniania nadesłanych prac w całości lub części, przez ich kopiowanie w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebą Organizatora.

8.3. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać zgody osób trzecich, których dane osobowe lub/i wizerunki przekazano w pracy konkursowej (w formie zdjęć, utworów czy nagrań wideo/audio), na wykorzystanie tej dokumentacji w działalności informacyjno-edukacyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych, pod warunkiem podania jej źródła przez Organizatora.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

8.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych

9.1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „administrator” lub „KIRP”).

9.2. Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kirp@kirp.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

9.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

9.4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a.     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;

b.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celu: organizacji, przeprowadzenia, monitorowania przebiegu oraz rozstrzygnięcia Konkursu, prowadzenia bieżącej komunikacji z uczestnikami oraz osobami zaangażowanymi w organizację Konkursu, opracowania relacji z Konkursu, zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

9.5. Administrator usuwa lub anonimizuje dane osobowe po upływie okresu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad interesami administratora.

9.6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu Organizatora (np. podmiotom wspierającym systemy informatyczne), organom i podmiotom określonym w przepisach prawa (np. podmiotom, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych), innym podmiotom, odrębnym administratorom, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

9.7. W przypadku rozpowszechnienia relacji z Konkursu zawierającej wizerunki uczestników odbiorcami wizerunków może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku.

9.8. Podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

9.9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających istotny wpływ na osoby, których dane dotyczą.

9.10. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie wynikającym z art. 15–22 RODO.

9.11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.12. W celu realizacji swoich praw oraz w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem lub za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych: przesyłając korespondencję elektronicznie pod adresem e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

9.13. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).