Szanowne Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce trzynasty  numer naszego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty naukowe”.

Prezentowany tom zawiera 9 tekstów, na które składa się 6 artykułów, 1 glosa, przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i materiał studyjny. Artykuły dotyczą wielu różnorodnych zagadnień. Pierwszy z nich analizuje tryb autokontroli w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 36 – 36 (9)  ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Rafał Stankiewicz). W następnym poruszony został problem statusu prawnego komisji konkursowych na tle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych (Robert Stefanicki),

W trzecim  autorzy (Łukasz Błaszczak, Michał Pyrz, Agnieszka Zawilińska) poddali analizie,

zagadnienie  dotyczące odmowy dokonania czynności notarialnej oraz charakteru prawnego zażalenia z art.  83 ustawy prawo o notariacie. Czwarty artykuł omawia obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. (Magdalena Wasylkowska-Michór). Poruszamy także problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób spoza sektora finansów publicznych (Magdalena Łuczak-Golenia) oraz zagadnienie dotyczące zwrotu kosztów podróży strony na rozprawę przed sądem administracyjnym (Małgorzata Janiszewska-Michalska).

Ponadto tom prezentuje glosę do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2017 r.  (Katarzyna Sikora) oraz przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego (Eliza Maniewska). Numer zamyka materiał studyjny dotyczący skargi na Rzecznika Dyscyplinarnego w kontekście jego wyłączenia (Dominik Seroka).

Pięknie dziękujemy Autorom i Czytelnikom za wszelkie sugestie zmierzające do ulepszania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje dotyczące poruszanej przez nas problematyki. Postaramy się uwzględniać te głosy i publikować teksty, których tematyka byłaby pomocna w pracy zawodowej dla naszych Czytelników.

Jak zawsze zachęcamy potencjalnych Autorów do publikowania w Kwartalniku przypominając, że teksty mogą być zakwalifikowane do druku tylko wtedy, gdy spełniają łącznie dwa kryteria: naukowy charakter opracowania i związek z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Tymi wytycznymi kierujemy się w naszej pracy. W przypadku gdy proponowany do publikacji tekst nie spełnia jednego z nich nie może zostać zakwalifikowany do druku.

Mając na uwadze wysoki poziom naukowy naszego czasopisma stale przypominamy, że wszystkie teksty poddajemy ocenie niezależnych recenzentów, specjalistów w danej gałęzi prawa. Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku została zamieszczona na końcu tomu. Zasady zgłaszania tekstów do druku są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.kirp.pl – kwartalnik ma swoje miejsce w zakładce Wydawnictwa. W związku z dużą liczbą tekstów jakie napływają do Redakcji prosimy o przestrzeganie wymogów formalnych, propozycje artykułów obarczone brakami nie będę brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do recenzji.

Mamy nadzieję, że Zeszyty Naukowe będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

W imieniu Kolegium Redakcyjnego,

 

Mirosław Sadowski