Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce szesnasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Warto zauważyć, że jesteśmy już cztery lata na rynku naukowych wydawnictw prawniczych.

Najnowszy zeszyt zawiera dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów i dwie glosy. Nasi Autorzy prezentują zagadnienia dotyczące tajemnicy zawodowej radcy prawnego w świetle przepisów o kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, kwestie dotyczące ograniczenia wolności myśli, sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ponadto prezentujemy problematykę odwołania testamentu w polskim prawie spadkowym, a także niezwykle palącą kwestię dotyczącą działań Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Zajmujemy się także zakazem reformationis in peius w sprawach o zasiedzenie oraz stosowalnością klauzul generalnych z art. 5 k.c. do terminów zawitych. Numer zawiera także problematykę poruszającą kwestię upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz prowadzącej działalność gospodarczą w ujęciu komparatystycznym, a także refleksje o wybranych kompetencjach organu ochrony danych osobowych, przed i po 25 maja 2018 r.

Tom zamykają dwie glosy: pierwsza do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (K 13/15), druga zaś dotyczy wyroku Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2017 r. (I CSK 160/17).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom i Czytelnikom za cenne uwagi i wnioski zmierzające do udoskonalania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje w tej materii.

Jak zawsze zachęcamy potencjalnych Autorów do publikowania w „Zeszytach naukowych”. Przypominamy, że kwalifikując teksty do druku, mamy na względzie jedynie dwa kryteria: naukowy charakter opracowania i związek z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Tymi wytycznymi kierujemy się w naszej pracy. W przypadku gdy przesłany do publikacji tekst nie spełnia jednego z wymienionych kryteriów, nie może zostać zakwalifikowany do druku.

Dbając o wysoki poziom naukowy naszego czasopisma, przypominamy, że wszystkie teksty poddajemy ocenie niezależnych recenzentów, specjalistów w danej gałęzi prawa. Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku została zamieszczona na https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/, na tej stronie zostały również opisane zasady zgłaszania tekstów do druku (zakładka: O kwartalniku). W związku z bardzo dużą liczbą propozycji publikacji, jakie napływają do Redakcji, prosimy o respektowanie wymogów formalnych. Propozycje artykułów obarczone brakami nie będę brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do recenzji.

Nieustannie żywimy nadzieję, że „Zeszyty naukowe” będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

W imieniu Kolegium Redakcyjnego

Mirosław Sadowski

Redaktor Naczelny

Kliknij, aby pobrać najnowszy numer Kwartalnika