Szanowni Państwo,

oddajemy w państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Tym razem jest on poświęcony w dużej części szeroko pojętemu prawu administracyjnemu oraz postępowaniu cywilnemu. Zeszyt składa się z dziewięciu artykułów naukowych, jednej glosy oraz orzecznictwa SN. 

Artykuł Agnieszki Koniecznej dotyczy zmian w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Postępowanie egzekucyjne z reguły kończy w sposób przymusowy proces zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Dlatego analiza zmian jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia wierzyciela, lecz także ochrony interesu dłużnika. W kolejnej publikacji dr Michał P. Ziemiak opisuje zagadnienie faktury w kontekście przepisów cywilnych oraz postępowania cywilnego. Z kolei artykuł dr Katarzyny Sychty jest drugą częścią rozważań na temat prekluzji dowodowej w postępowaniu karnym. Od momentu gdy radcowie prawni zyskali uprawnienia do reprezentowania oskarżonych, również i te zagadnienia mieszczą się w sferze naszych zawodowych zainteresowań. 

Umorzenie podatków jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych jest kanwą publikacji autorstwa Moniki Agnieszki Paulińskiej. Opisywana instytucja prawa podatkowego w dobie pandemii jest szeroko wykorzystywana przez podatników. Poznanie przesłanek stosowania umorzenia może być podstawą prawidłowego uzasadniania takich wniosków. Przedmiotem artykułu prof. Ewy Szewczyk jest wznowienie postępowania administracyjnego. O tym, jak to zagadnienie jest istotne w praktyce wykonywania zawodu, wie każdy radca prawny. Niejednokrotnie bowiem musimy z tej procedury skorzystać dla ochrony interesów naszych klientów. Dla skutecznego postępowania konieczna jest także naukowa podbudowa, którą zapewnia artykuł pani profesor. 

Z kolei temat zasiłku opiekuńczego, z którego w dobie pandemii korzystało wiele osób, podjął Daniel Budaj. 

Profesor Jarosław Zagrodnik oraz Patrycja Trzeja dokonali analizy zmian w Kodeksie postępowania karnego w obszarze regulacji instytucji skargi subsydiarnej oraz oskarżenia posiłkowego. Ochrona konsumenta w umowach o usługi medyczne to przedmiot artykułu dr. Roberta Pakli, a prof. Katarzyna Roszewska w kolejnej publikacji zajęła się pojęciem pracownika na tle systemu ubezpieczeń społecznych. W wielu przypadkach objęcie ubezpieczeniem społecznym rozszerzane jest przez organy nie tylko na pracowników w rozumieniu prawa pracy, lecz także na inne osoby, gdy okoliczności wykonywania przez nie pracy budzą wątpliwości. Zagadnienie to jest istotne dla wielu podmiotów gospodarczych, które pozostają wielokrotnie w sporach z ZUS-em. Na koniec zagadnieniom dopuszczalności przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej w związku z obowiązywaniem stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego poświęcona jest glosa dr. Maksymiliana Ślusarczyka. Wprowadzane w pośpiechu zmiany ustawowe są z reguły nieprecyzyjne, co pozostawia duże pole do ich interpretacji. Dotyczy to m.in. momentu uznania za obowiązujący przepisu regulującego wstrzymanie biegu terminów procesowych lub ich zawieszenie. 

Mam nadzieję, że prezentowane w niniejszym zeszycie treści będą dla Państwa przydatne nie tylko do badań naukowych, lecz także staną się inspiracją do stosowania nowych rozwiązań w prowadzonych sporach sądowych.

Jakub Zięty

przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny

pełen numer w wersji PDF (kliknij aby pobrać)