Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, tym razem obejmujący 10 publikacji, w tym osiem artykułów, przegląd orzecznictwa i glosę. Przewodnim zagadnieniem prezentowanego zeszytu jest szeroko rozumiana działalność gospodarcza, w szczególności zagadnienia związane z zakazem konkurencji, podziałem spółek czy gwarancją udzielaną przy sprzedaży rzeczy. Uzupełnieniem wiodącego tematu są artykuły dotyczące ważnych i aktualnych problemów obejmujących dostęp do informacji publicznej oraz ochronę danych osobowych. 

W artykule „Zakaz konkurencji w spółkach osobowych” prof. Małgorzata Dumkiewicz wskazuje, że zakaz ten stanowi przejaw obowiązywania ogólnego wymogu lojalności wspólników wobec spółek. Z jego naruszeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy wspólnik w sposób rzeczywisty wykonuje czynności konkurencyjne wobec faktycznej działalności spółki, którą reprezentuje. 

Z kolei dr Magdalena Wróbel poświęciła swoją publikację problemowi lojalności członków organów kolegialnych w spółkach kapitałowych. Ogólny nakaz lojalności jest konkretyzowany w aktach organizacyjnych spółek (umowie lub statucie). Autorka wskazuje, że nakaz lojalności obejmuje swą treścią nie tylko działanie, lecz także powstrzymywanie się od określonego postępowania. 

Trzeci artykuł dotyczy kwestii łączenia funkcji w organach spółek z funkcjami publicznymi, w szczególności przez osoby pełniące funkcje członków organów wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego. To szczegółowe zagadnienie wpisuje się w szereg zakazów łączenia funkcji uregulowanych w k.s.h. i przepisach szczególnych. 

W publikacji „Kilka uwag de lege ferenda dla spółki z o.o.” mec. Krzysztof Jasiński analizuje możliwość wprowadzenia do sp. z o.o. rozwiązań projektowanych dla prostej spółki akcyjnej. Z kolei radca prawny Piotr Kantorowski w artykule „Podział przez wydzielenie a odpowiedzialność między spółkami biorącymi w nim udział – wybrane zagadnienia” zaprezentował problemy dotyczące podziału spółek. Kwestia, jaka budzi wątpliwości, to odpowiedzialność spółek biorących udział w procedurze podziału przez wydzielenie za zobowiązania spółki dzielonej. Wyeliminowaniu wątpliwości miała służyć nowelizacja przepisów k.s.h. Autor w swojej publikacji wskazuje, czy ustawodawcy udało się rozwiązać w sposób właściwy wymieniony wyżej problem oraz czy nowe regulacje mają zastosowanie do podziałów rozpoczętych przed datą wejścia w życie nowych przepisów. Doktor Magdalena Kumela-Romańska w artykule „Rozszerzenie możliwości zastosowania przepisów o gwarancji rzeczy przy sprzedaży do innych umów i nie tylko do rzeczy” analizuje możliwość stosowania przepisów o gwarancji do umów rezultatu, których efektem ma być dzieło mające cechy możliwe do szczegółowego wskazania. W konsekwencji Autorka dochodzi do wniosku, że w ramach swobody umów dopuszczalne jest udzielenie gwarancji, jednak pod pewnymi warunkami. Umowa musi być umową rezultatu, zaś ten ostatni musi mieć postać materialną. 

Kolejny artykuł dotyczy zgoła innej niż poprzednie opracowania tematyki. Mecenas Sławomir Czarnow w artykule „Refleksje nad potrzebą reformy prawa informacji publicznej”, analizując przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, wskazuje, że mimo wielu nowelizacji nie funkcjonują one należycie. W dalszym ciągu sposób udzielania informacji publicznej pozostawia wiele do życzenia. Zmienić to może wyłącznie całościowa i przemyślana koncepcja procedury oraz zakresu spraw, jakie mogą być przedmiotem udostępnienia. 

Zagadnieniami ochrony danych osobowych zajęli się prof. Agnieszka Skóra i mgr Paweł Kardasz w artykule „Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym”. To już druga część publikacji poświęconej temu problemowi. Tym razem Autorzy poddali analizie formę realizacji obowiązku informacyjnego organu i jego zakres przedmiotowy, a także wskazali, jak obowiązek ten powinien być realizowany w przypadku zmiany celu i zakresu przetwarzania danych osobowych. W artykule omówiono ponadto, jakie zasady rządzą realizacją tego obowiązku. Zeszyt kończą zestawienie najnowszego orzecznictwa oraz glosa mec. Alicji Kosińskiej-Malinowskiej. 

Za pomoc w doborze artykułów oraz przygotowaniu prezentowanego Państwu numeru „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” dziękuję panu doktorowi Jakubowi Janecie.

Jakub Jan Zięty

przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny

cały numer w wersji PDF (kliknij aby pobrać)