Przed Państwem pierwszy w 2021 r. numer „Zeszytów Naukowych Radcy Prawnego”, na który składa się dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz przegląd orzecznictwa. Jako pierwszy publikujemy tekst Janusza Roszkiewicza omawiający status prawniczych samorządów zawodowych w perspektywie rozstrzygnięć zapadających przed Sądem Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych. Autor stawia w nim interesującą tezę, że istnienie autonomicznego sądownictwa jest konsekwencją przypisania samorządom zawodowym prawa egzekwowania wobec członków odpowiedzialności dyscyplinarnej. W kolejnym artykule Marek Szymanowski poddaje analizie orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do przesłanki pozbawienia strony możności obrony jej praw jako przyczyny nieważności postępowania. Szczególnie godne zwrócenia uwagi jest w tym kontekście podniesione przez Autora zagadnienie wprowadzenia technologii cyfrowej do postępowania cywilnego. Kwestiom proceduralnym (a dokładniej pisząc, zasadzie jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym) przyjrzała się także Weronika Szafrańska. Badając to zagadnienie, Autorka przypomniała, że instrumentalne wykorzystywanie ust. 3 art. 15zzs4 tzw. ustawy covi­dowej poprzez przekształcenie wyjątku w regułę jest nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Procesualnym aspektom poświęcony jest również artykuł Tomasza Sobeckiego. Autor przedstawia w przystępny, acz wnikliwy sposób podobieństwa i różnice występujące między instytucją biegłego ukształtowaną w procedurze karnej i procedurze cywilnej. Ciekawe (i praktycznie istotne) z punktu widzenia procesowego są także rozważania Weroniki Baran, która pochyliła się nad zagadnieniem dostępu do notatek służbowych (urzędowych) funkcjonariuszy policji w celu wykorzystania ich jako środka dowodowego w procesie cywilnym. Część problemową „Zeszytów Naukowych” zamykają trzy artykuły poświęcone: transferowi danych osobowych do Stanów Zjednoczonych w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji w sprawie tzw. Tarczy Prywatności UE–USA (autorstwa Pawła Głąba), możliwości zastosowania skargi pauliańskiej do podziału spółki kapitałowej (autorstwa Piotra Kantorowskiego) oraz praktycznym aspektom wsparcia inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (autorstwa Marcina Kazimierczuka). Całość domykają tradycyjnie glosa (tym razem Witolda Matejki do wyroku NSA dotyczącego dopuszczalności sprzedaży napojów alkoholowych przy użyciu środków komunikacji na odległość) oraz zredagowany jak zwykle przez Kacpra Milkowskiego przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Życzymy dobrej lektury.

W imieniu kolegium redakcyjnego

Tomasz Scheffler

przewodniczący kolegium redakcyjnego – redaktor naczelny