OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, ostatni w 2023 r., czwarty zeszyt „Radcy Prawnego”został poświęcony w przeważającej części zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Wybór tej tematyki jest konsekwencją szeregu...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres listopad 2023–grudzień 2023)

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The judgment of the Polish Supreme Court of December 20, 2023 (case file no. III CZP 41/23) is of particular importance for...

Sprawozdanie z IV Radomskich Spotkań Prawników „Prawo do sądu w dobie kryzysu praworządności”

W dniu 20 października 2023 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona prawu do sądu w dobie kryzysu praworządności. Radomskie Spotkania...

„Poznaj swoje prawa i broń ich. Przewodnik dla młodych” – recenzja publikacji Amnesty...

Na początku czerwca 2023 r. ukazała się publikacja będąca wynikiem wspólnej pracy światowej sławy aktorki oraz jednej z organizacji międzynarodowych działającej na rzecz praw człowieka. To warta uwagi pozycja...

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r., II AKa 272/22[1],...

Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of June 14, 2023,case file no. II AKa 272/22 concerning compensation for undoubtedlywrongful detention (approving) In the glossed decision, the Court of Appeals...

Dylematy w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie wykorzystywania nadużywania prawa do informacji publicznej

Dilemmas within the case law of administrative courtson the abuse of the right to public information The right to public information is one of the systemic principles of the functioning of the state. However,...

Kilka uwag na temat nowego kształtu internacji psychiatrycznej. Perspektywa karnowykonawcza i praktyczna

Remarks on the new shape of psychiatric internment.Practical and executive penal law perspective The publication presents the most important regulations concerning the 2015 amendment of the system of protective...

Wybrane zagadnienia praktyki stosowania przerwy i odroczenia wykonania kary

Selected issues of the practice of interruptionand postponement of the execution of a sentence This article focuses on selected issues in the practice of parole, postponed execution of sentences and the challenges arising...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności –rozważania w świetle nowelizacji Kodeksu karnego

Conditional early release from life imprisonment –considerations in the light of the amendment to the Polish Penal Code This article discusses the issue of conditional early release from life imprisonment....

Czy poligraf może być narzędziem wspierającym obrońców w procesie karnym?

Can the polygraph be a resourceto aid defense attorneys in the criminal process? Article 2(1)(1) of the Polish Code of Criminal Procedure indicates that its provisions intend to shape the criminal...