Wpływ orzecznictwa ETPCz na tle art. 1 Protokołu nr 1...

Abstract The influence of the ECHR2 decisions on system solutions, contents and protection of property rights in the Polish legal system,...

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017...

The Gloss on the Resolution of the Supreme Administrative Court of 5 June 2017 (court file No. II GPS 1/17)   Abstract: The article presents an important interpretative...

Zagadnienie tajemnicy zawodowej – analiza wybranych orzeczeń sądowych

The Issue of Professional Secrecy: nn Analysis of Selected Court Judgments The obligation to maintain professional secrecy is an indispensable element of practicing as legal...

Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat...

Abstract Are there free courts in Poland? Assessment from the perspective of three years of the struggle for the rule of...

Działalność prawnicza w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r....

Legal activity in the light of the Business Law Act of March 6, 2018  The current legal state governing...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób spoza sektora finansów...

The Liability for Violating the Discipline of Public Finance of Individuals Outside the Public Finance Sector Abstract: The enigmatic vision of being liable for violating the...

Ubezwłasnowolnienie całkowite na tle rozwiązań europejskich

Total incapacitation in comparison with European solutions Total incapacitation is a civil law institution that significantly affects an individual’s ability...

Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy, oddajemy w Państwa ręce czternasty zeszyt naszego samorządowego czasopisma naukowego. Najnowszy zeszyt zawiera 8 opracowań naukowych. W tym 6 artykułów, glosę i, jak zawsze, przegląd...

Lojalność członków organów kolegialnych w spółkach kapitałowych

Loyalty of members of collective bodies in capital companies The research attempts to establish a definition for the term “loyalty”,...

Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za szkody wynikłe z przerw w dostawach energii

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Liability of energy companies for...