Refleksje o wybranych kompetencjach organu ochrony danych osobowych, przed i po...

Reflections on Selected Powers of the Personal Data Protection Authority Before and After May 25, 2018 The article addresses selected key issues concerning the powers...

Skarga na rzecznika dyscyplinarnego, a jego wyłączenie

The Complaint against the Disciplinary Ombudsman and His Exclusion   Abstract: This article presents the issues of lodging complaints against legal advisers, excluding Disciplinary Ombudsmen and...

Od Redakcji

Idea wydania numeru specjalnego czasopisma pojawiła się w ubiegłym roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Brak wątpliwości, że jest to...

Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia...

Obligations of a Professional Representative in Light of the Amendment to the Civil Procedure Code of 10 July 2015   Abstract: On July 10, 2015, lawmakers...

Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca...

Abstract   A Gloss on the Judgments of the Supreme Administrative Court of 4 July 2012 (Court File No. II GSK 917/11), 19 December 2012 (Court File No. II...

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 25.01.2017 r. (sygn. akt...

The Gloss on the Judgment of the Supreme Court of 25 January 2017 (Court File No. IV CSK 205/16) Abstract: While trying cessation appeals,...

OD REDAKCJI

Przed Państwem pierwszy w 2021 r. numer „Zeszytów Naukowych Radcy Prawnego”, na który składa się dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz przegląd orzecznictwa. Jako...

Pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw...

AbstraCt Deprivation of a general partnership partner’s right to represent the partnership and to manage its affairs by way of legal proceedings: selected issues Issues related to...

PRAWNOKARNA OCHRONA DRZEW

Abstract Penal law protection of trees The article presents criminal law provisions that penalize the destruction or damage of trees. Only some of them protect trees...

Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa

The role of attorneys-at-law in whistleblowing The article discusses the role of attorneys-at-law in the whistleblowing system in connection with the implementation of EU Directive...