Wybrane zagadnienia praktyki stosowania przerwy i odroczenia wykonania kary

Selected issues of the practice of interruptionand postponement of the execution of a sentence This article focuses on selected issues in the practice of parole, postponed execution of sentences and the challenges arising...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności –rozważania w świetle nowelizacji Kodeksu karnego

Conditional early release from life imprisonment –considerations in the light of the amendment to the Polish Penal Code This article discusses the issue of conditional early release from life imprisonment....

Czy poligraf może być narzędziem wspierającym obrońców w procesie karnym?

Can the polygraph be a resourceto aid defense attorneys in the criminal process? Article 2(1)(1) of the Polish Code of Criminal Procedure indicates that its provisions intend to shape the criminal...

Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Representation of a juvenile victimin criminal proceedings This article concerns the representation of a juvenile victim. It analyzes the differences between the statutory representative, the person under whose constant...

Sygnalizacja rażącego naruszenia obowiązku procesowego przez radcę prawnego w postępowaniu karnym

Signalling a gross breach of procedural dutyby attorney-at-law in criminal proceedings The purpose of this article is to present the institution of signalling a gross breach of procedural duties by an attorney-at-law who is a defense...

Rola radcy prawnego jako obrońcy z wyboru w postępowaniu przygotowawczym

The role of attorney-at-law as defense counsel of choice in pre-trial proceedings This article aims to present selected issues related to the participation of an attorney-at-law in pre-trial proceedings in criminal cases as a defense...

Główne tezy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższegow sprawach karnoskarbowych, dotyczącegobłędu co do karalności z art. 10 § 4...

The main theses of the Polish Supreme Court's recent decisions in penal and fiscal cases concerning the error of punishability under Article 10 § 4 of the Polish...

Odpowiedzialność karnaza podjęcie obowiązków w obcym wojsku (obcej organizacji wojskowej) lub w ramach wojskowej...

Criminal liability for undertaking duties in a foreign army(foreign military organization) or as a part of mercenary military serviceprohibited by international law (Article 141 §1 and 2 of the...

OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce trzeci w 2023 r. numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Zgodnie z informacją zamieszczoną w poprzednim numerze staraliśmy się, aby również to...

EWOLUCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTOSOWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DO WYMAGAŃ I POTRZEB KLIENTA...

Abstract Evolution of liability for non-adjustingof the insurance contract to client’s demands and needs The Act of 15 December 2017 on Insurance Distribution implementing the IDD...