Reprezentacja strony przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed udziałem radcy prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zaliczono do nich zakres przedmiotowy przymusu adwokacko-radcowskiego, określenie...

Uczestnictwo w spółkach kapitałowych jako forma wykonywania zawodu radcy prawnego

Artykuł przeprowadza kwalifikację prawną czynności zawodowych radcy prawnego dokonywanych na rzecz spółek kapitałowych prowadzących działalność prawniczą i ich klientów. Rozważa też argumenty za i przeciw...

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału...

Przedmiotem artykułu jest analiza standardu prawa oskarżonego do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, wypracowanego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jej celem jest zobrazowanie...

Używanie nieruchomości a odpowiedzialność za zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych

Abstract Exercising ownership of a real property, in particular its use, might result in interfering with the use of neighboring,...

Professional secrecy of attorneys-at-law and their independence

The goal of this article is to analyze and evaluate the phenomenon of professional secrecy of attorneys-at-law and their independence. This article...

Radca prawny zawodem przyszłości?

Abstract Attorney-at-law plays an essential role in legal professions. Who is it and who can become one? These questions...

THE ROLE OF ATTORNEYS-AT-LAW IN a democratic state ruled by law

Attorneys-at-law, both at the individual and group level, i.e., as a professional self-government, when performing their duties and obligations arising from the provisions...

STATUS SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Z...

Przedmiotem artykułu jest status samorządu radców prawnych, analizowany w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego z perspektywy rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Analiza prowadzi do wniosku, że...

ORZEKANIE O WYNAGRODZENIU PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM – UWAGI...

Prawo do udziału w postępowaniu sądowym pełnomocnika wyznaczonego dla strony z urzędu stanowi istotną gwarancję zapewnienia prawa do sądu dla osób niezamożnych. Ważnym elementem...

MISJA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH i jego członków

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę misji samorządu zawodowego radców prawnych oraz misji radców prawnych zrzeszonych w samorządzie. Elementy definiujące w istocie rzeczy misję samorządu zawodowego,...