Strona główna Najnowszy numer kwartalnika

Najnowszy numer kwartalnika

ORZEKANIE O WYNAGRODZENIU PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM – UWAGI...

Prawo do udziału w postępowaniu sądowym pełnomocnika wyznaczonego dla strony z urzędu stanowi istotną gwarancję zapewnienia prawa do sądu dla osób niezamożnych. Ważnym elementem...

Od Redakcji

Idea wydania numeru specjalnego czasopisma pojawiła się w ubiegłym roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Brak wątpliwości, że...

Prawnik jako tłumacz. O metaforycznym rozumieniu eksperckiego charakteru zawodów prawniczych

Celem artykułu jest wyjaśnienie charakteru zawodów prawniczych jako eksperckich. W szczególności podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, na czym w przypadku tych zawodów polega...

Zmiana zawodu lub formy jego wykonywania z perspektywy etyki zawodowej radców...

Artykuł porusza zagadnienia związane z mobilnością zawodową radcy prawnego w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Autor omawia zmianę zawodu lub formy jego wykonywania w aspekcie...

JĘZYK PRAWNEGO POPULIZMU – PERSPEKTYWA FILOZOFICZNOPRAWNA

Badacze populizmu zwracają uwagę na istotną rolę języka w realizacji jego agendy. Rola ta jest widoczna w praktykach propagandowych, w próbach redefiniowania pojęć zastanych i w zmianie...

Reprezentacja strony przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed udziałem radcy prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zaliczono do nich zakres przedmiotowy przymusu adwokacko-radcowskiego, określenie...

STATUS SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Z...

Przedmiotem artykułu jest status samorządu radców prawnych, analizowany w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego z perspektywy rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Analiza prowadzi do wniosku, że...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20, jest kolejnym głosem w debacie nad jakością edukacji młodych prawników. Autorzy potraktowali orzeczenie...

Zadania samorządu radców prawnych w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji...

Artykuł podejmuje problematykę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, określonych w art. 17 ustawy zasadniczej. Autor podkreśla szczególną wagę funkcjonowania niezależnych od władzy...

Change of the profession or form of its practice from the...

The article discusses issues related to the professional mobility of attorneys-at-law in light of the Code of Ethics of Attorneys-at-Law. The author...