REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Compensation for recovery costs – selected issues The subject of consideration is the right of the creditor to demand a flat-rate compensation for recovery costs from the...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Judgment of the Polish Supreme Court of April 13, 2023 (case file no. III CZP 125/22)...

Przyroda i jej elementy. Przedmiot ochrony prawnej czy podmioty prawa?

Nature and its elements. Objects of legal protection or subjects of law? The article discusses the legal status of nature and its selected elements. The...

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI Z DNIA 25 KWIETNIA...

Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Łódź of April 25, 2018,case file no. I AGa 109/18 The aim of the study is to...

Skutki uwzględnienia przez wojewódzki sąd administracyjny skargi na sprzeciw Ministra Sprawiedliwości...

The consequences of a voivodeship administrative court’s upholding the complaint on the Ministry of Justice’s opposition to registration on the list of attorneys-at-law The main aim...

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. II (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA)

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Two (civil liability) The authors analyze civil law protection measures, in particular the claim for the protection of personal...

RADCA PRAWNY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ „NOWY” OLAF I EPPO

Attorney-at-law in the proceedings conducted by the new OLAF and EPPO The article extensively discusses the issue of combating broadly understood white-collar crime and crimes...

Próba refleksji nad reakcją państwa na pandemię COVID-19 – uwagi o...

An attempt at reflection on the state response to the COVID-19 pandemic – remarks on the legal order during the period of the epidemicand its...

Sprawozdanie z 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona praw przedsiębiorcy” (26...

W kwietniu 2023 r. odbyła się trzecia edycja organizowanej co roku przez Pracownię Prawa Gospodarczego Publicznego konferencji naukowej. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem Microsoft Teams....

OD REDAKCJI

Z początkiem 2023 r. nie nastąpiła niestety poprawa jakości tworzonego prawa. Wciąż jest ono obarczone osobliwościami i patologiami prawnymi z kończącego się okresu epidemii COVID-19. Można tu mówić...