Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of...

Od Redakcji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Tym razem zasadnicza część publikacji poświęcona jest...

Ochrona tajemnicy pracodawcy w ramach umowy o zakazie konkurencji

ORCID ID: 0000–0003–4825–0597 Protection of the employer secrecy under a non-competition agreement A non-competition agreement can be an...

Ubezwłasnowolnienie całkowite na tle rozwiązań europejskich

Total incapacitation in comparison with European solutions Total incapacitation is a civil law institution that significantly affects an individual’s ability...

Tryb weryfikacji oceny okresowej w służbie cywilnej

ORCID ID: 0000–0003–0780–192X The procedure for verifying the interim evaluation in the civil service Ensuring a high level...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of seven judges of the Polish Supreme Court...

Macierzyństwo zastępcze w Polsce – dozwolone czy zakazane?

Surrogacy in Poland – allowed or forbidden? The article discusses the issue of the Polish legislator’s approach to the...

Uzasadnienia orzeczeń w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych ustawą ...

Justifications of judgments in civil proceedings after the amendments introduced by the Act of July 4th 2019 amending the Code of Civil Procedure...

Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

ORCID ID: 0000–0002–4454–9885 Exemptions from work for board members of a labor union organization Among the benefits of...

Wybrane aspekty dotyczące stosowania monitoringu w miejscu pracy

Selected aspects concerning the use of workplace monitoring The introduction of the workplace monitoring on May 25, 2018 into...