Tryb weryfikacji oceny okresowej w służbie cywilnej

ORCID ID: 0000–0003–0780–192X The procedure for verifying the interim evaluation in the civil service Ensuring a high level...

Macierzyństwo zastępcze w Polsce – dozwolone czy zakazane?

Surrogacy in Poland – allowed or forbidden? The article discusses the issue of the Polish legislator’s approach to the...

Ubezwłasnowolnienie całkowite na tle rozwiązań europejskich

Total incapacitation in comparison with European solutions Total incapacitation is a civil law institution that significantly affects an individual’s ability...

Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

ORCID ID: 0000–0002–4454–9885 Exemptions from work for board members of a labor union organization Among the benefits of...

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of seven judges of the Polish Supreme Court...

Prekluzja dowodowa. Część I

ORCID ID: 000–003–3274–2343  Evidence preclusion – Part One The first part of the article is devoted to...

Ochrona tajemnicy pracodawcy w ramach umowy o zakazie konkurencji

ORCID ID: 0000–0003–4825–0597 Protection of the employer secrecy under a non-competition agreement A non-competition agreement can be an...

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part One The aim of this...

Wybrane aspekty dotyczące stosowania monitoringu w miejscu pracy

Selected aspects concerning the use of workplace monitoring The introduction of the workplace monitoring on May 25, 2018 into...