Dopuszczalne ograniczenia wolności myśli, sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału...

Acceptable Restrictions on the Freedom of Thought, Conscience, and Religion in Case-Law of the European Court of Human Rights: Selected Issues Freedom of thought, conscience,...

Wpływ ostatecznego stwierdzenia nieważności warunków zabudowy z powodu ich ustalenia...

The impact of the definitive declaration of invalidity of the land development conditions due to their determination with a flagrant violation of law...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w świetle przepisów o kontroli przestrzegania przepisów...

Professional Secrecy of Attorneys at Law in Light of the Provisions on Auditing Compliance with Personal Data Protection Regulations The President of the Personal Data...

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of...

Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat...

Abstract Are there free courts in Poland? Assessment from the perspective of three years of the struggle for the rule of...

Podział przez wydzielenie, a odpowiedzialność między spółkami biorącymi w nim...

Division by separation and responsibility between the participating companies – selected issues This article addresses the issue of liability of companies...

Rola zagranicznego dokumentu urzędowego w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Abstract The role of a foreign official document in matters concerning confirmation of Polish citizenship This publication discusses one...

Uzasadnienia orzeczeń w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych ustawą ...

Justifications of judgments in civil proceedings after the amendments introduced by the Act of July 4th 2019 amending the Code of Civil Procedure...

Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

ORCID ID: 0000–0002–4454–9885 Exemptions from work for board members of a labor union organization Among the benefits of...

Limitacja konstytucyjnych praw człowieka podczas stanu wyjątkowego

Limitation of constitutional human rights during a state of emergency From a legal point of view, the essence of any extraordinary...