Od Redakcji.

            W najnowszym, czwartym numerze „Zeszytów Naukowych” z 2022 r. znalazło się sześć artykułów problemowych, glosa, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz tradycyjnie omówienie najnowszego...

Prawo do sprzeciwu – szczególne uprawnienie decyzyjne podmiotu danych osobowych

The right to object – a special decision-making right of the personal data subject The article deals with the issue of a special decision-making right of the subject...

Termin wymagalności roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na terenie...

Due date for claims for damages related to the restriction of the use of real estate in the restricted use area The author considers doubts...

Główne tezy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższegow sprawach karnoskarbowych, dotyczącegobłędu co do karalności z art. 10 § 4...

The main theses of the Polish Supreme Court's recent decisions in penal and fiscal cases concerning the error of punishability under Article 10 § 4 of the Polish...

Sprawozdanie z V edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej

prawniczych zawodów zaufania publicznego „dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego”, toruń, 14 grudnia 2023 r. W dniu 14 grudnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Sygnalizacja rażącego naruszenia obowiązku procesowego przez radcę prawnego w postępowaniu karnym

Signalling a gross breach of procedural dutyby attorney-at-law in criminal proceedings The purpose of this article is to present the institution of signalling a gross breach of procedural duties by an attorney-at-law who is a defense...

Uchylenie tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 §2 k.p.k. a niezależność...

Abstract Exemption from professional secrecy under article 180 § 2 of the Polish Code of Criminal Procedure and the professional independence of an attorney-at-law. Polemical remarks The subject of this publication...

OD REDAKCJI

Z początkiem 2023 r. nie nastąpiła niestety poprawa jakości tworzonego prawa. Wciąż jest ono obarczone osobliwościami i patologiami prawnymi z kończącego się okresu epidemii COVID-19. Można tu mówić...

Zadłużenie składkowe jako przyczyna przedawnienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego...

Abstract Contributory debt as a cause of the statute of limitations on the right to sickness insurance benefits of an entrepreneur As of January 1, 2022,...

Radca prawny jako obrońca zasady praworządności oraz praw podstawowych

1. Wprowadzenie W kontekście trwającego od końca 2015 r. kryzysu praworządności wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób postępować, jakie działania podejmować, jak reagować na pojawiające się...